ตัวแทนแจกหนังสืออาเซียนการค้าชายแดน

ตัวแทนแจกหนังสืออาเซียนการค้าชายแดนให้แก่โรงเรียนรอบมหาวิทยาลัย