การจัดการเรียนการสอนแพทย์

คณะศิลปศาสตร์ร่วมอบรมกาจัดการเรียนการสอนคณะแพทย์ ในวันที่ 14 กันยายน พศ.2563