เขียนวิจัยขอทุน

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ไปอบรมการเขียนงานวิจัยในวันที่ 10-11 กันยายน พศ. 2563