สัมมนาวิชาการครั้งที่ 2

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 มกราคม 2563

ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในหัวข้อการจัดการความรู้ (knowledge management:KM)

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากบริษัท DDS LAB มาบรรยายในห้วข้อ Innovation in clear aligners By Vincismile & DDSL