พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ทุกท่าน