สัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 4

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563

ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในหัวข้อการจัดการความรู้ (knowledge management:KM)

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มาบรรยายในหัวข้อ หลักปฏิบัติการขอตำแหน่งทางวิชาการ

คลิกที่นี่