โครงการ ฟ.ฟันทันตะสู่ชุมชน

โครงการ ฟ.ฟันทันตะสู่ชุมชน ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี