งานฌาปนกิจอาจารยใหญ่ 2559

ฌาปนกิจอาจารยใหญ่ 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา เพื่อให้นิสิตระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทานและเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่อาจารย์ใหญ่