โครงการทันตะสายใยรัก 2559
 ณ โรงเรียนบ้านกระเจา ต.พังตรุ อ.พนมทวนจ.กาญจนบุรี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นิสิตเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติในการพัฒนาประเทศในอนาคต
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
3. เพื่อให้เด็กได้รับความรักความอบอุ่นจากพี่ให้น้องและได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินมีความสุขและได้ศึกษาเรียนรู้และมีพัฒนากา