โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ 2559
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเล็งเห็นถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อชีวิตประจำวันและความเจริญก้าวหน้าของประเทศตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. เพื่อฝึกฝนและสร้างค่านิยมให้นิสิตประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในการคิด การแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบรวมถึงแนวทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเอง