วันแม่แห่งชาติ2560

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ โดยได้จัดในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ และร่วมกับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560