ไหว้ครู2560

สโมสรนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ร่วมการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่นิสิต โดยจัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 10 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา