ประชาธิปไตยใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนิสิต2560
โครงการประชาธิปไตยใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 สโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการประชาธิปไตยใช้สิทธิ์เลือกตั้งสโมสรนิสิต โดยรณรงค์ให้นิสิตและอาจารย์มาใช้สิทธิืเลือกให้ครบ 100 % เพื่อเลือกตัวแทนเข้ามาบริหารสโมสรนิสิต สรุปผลการเลือกตั้ง ดังนี้
1. นายพงษ์พักตร์  นามวงษา  นิสิตชั้นปีที่ 4 ดำรงค์ตำแหน่ง นายกสโมสรนิสิต
2. นางสาวอุทุมพร  ภูนาสี  นิสิตชั้นปีที่ 3 อุปนายกคนที่ 1
3. นางสาวสุกัญญา  ดัชถุยาวัตร นิสิตชั้นปีที่ 3 อุปนายกคนที่ 2
4. นางสาวกุมาริกา หัสเขต นิสิตชั้นปีที่ 3 เหรัญญิก