การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในวันที่ 9 กันยายน 2561