การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในวันที่ 4 ตุลาคม  2561