โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561   

         วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.251 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 เป็นการบรรยายและลงมือปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับรองวิทยาฐานะของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์และเพื่อที่จะได้พัฒนาในเรื่องหลักสูตรของคณะรวมถึงพัฒนาเรื่อง มคอ. 3  มอค. 4  มคอ. 5  มคอ. 6 ในคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ และเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งยังเป็นการพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนของอาจารย์และปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีอาจารย์นีรนุช    เนื่องวัง คณบดี   เป็นประธานและผู้ให้ความรู้เรื่องมคอ. 3  มอค. 4  มคอ. 5  มคอ. 6  และทางคณะขอขอบคุณ ผศ.ดาวรุ่งรตา   วงษ์ไกร  ที่มาร่วมให้ความรู้เรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการ