การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในวันที่ 22 สิงหาคม 2560