อบรมระบบDSS

ในวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562 ผู้บริหารและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมอบรมการใช้ระบปฎิบัติการ DSS  ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ณ.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล