ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์

ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์

ห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาคศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของงานห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทำหน้าที่ให้บริการนิสิตทำการทดลองปฏิบัติการต่างๆ