ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และชีววิทยา

ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และชีววิทยา

ปฏิบัติการชีววิทยาและจุลชีววิทยาเป็นส่วนหนึ่งของงานห้องปฏิบัติการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา