พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความมร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง คณะวิชาบริหารธุรกิจ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ Convention Hall ๕ ชั้น ๓ อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี