โครงการการเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)ด้วยโปรแกรม Amos

           โครงการการเรียนรู้การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM)ด้วยโปรแกรม Amos วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ. อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล