โครงการ Stop Teen Mom ณ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการ  stop teen mom  ณ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา อำเภอเมือง จ.บุรีรัมย์ รายละเอียดโครงการ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น  การแสดงละคร "รักแลกด้วยน้ำตา" การให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสรีระจากวัยเด็กสู่วันรุ่น การปฏิสนธิ ผลกระทบจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การคุมกำเนิด และการปฏิเสธการมรเพศสัมพันธ์ พร้อมเล่นเกม แจกหนังสือเล่มเล็กและตอบคำถามชิงรางวัล