บุคลากร
รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล

ผู้ช่วยอธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

  • Ph.D.Educational Administration and Leadership), Educational
  • M.A.B.P Business Management 2004 , University of South Australia, Adelaide,
  • Master Degree Social Development Management,NIDA
  • ค.บ. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

     

อาจารย์วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
อาจารย์ระวิวรรณ ชินอ่วม
อาจารย์
อาจารย์วิริยาภรณ์ ทองสุข
อาจารย์
นางสาวทัศนีย์ อุ่นทรัพย์
ธุรการ
นางสาวยัซมี เจ๊ะเต๊ะ
ธุรการ
นางสาวอารีรัตน์ คำพันธ์
ธุรการ