วารสารวิจัย

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

คำแนะนำการส่งรายงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

singnature
VICE CHANCELLOR

วารสารวิจัย