คุณวุฒิอาจารย์/ตำแหน่งทางวิชาการ

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการประจำปีการศึกษา 2559-2561

ภาพรวมแนวโน้มสรุปจำนวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559-2561

Edit Page