ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟรี!!

ตรวจ อุด ขูด ถอน ฟรี!!

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เปิดให้บริการ ตรวจวินิจฉัย อุดฟัน ขูดหินปูน และถอนฟัน ฟรี

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น.

ณ คลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (วัชรพล)