โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ.บุรีรัมย์ ปี 2562

โครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ.บุรีรัมย์ ปี 2562

   อาจารย์ ดร.ทิตยาวดี  อินทรางกูร อาจารย์วิภาดา  กาญจนสิทธิ์ และอาจารย์พันธิพา  จารนัย อาจารย์ประจำ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เข้าร่วมโครงการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน จ.บุรีรัมย์ ปี 2562 เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์