ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ได้รับการตรวจประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการ
  รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ  เกษมกิจวัฒนา
  นอ.หญิง ดลฤดี  โรจน์วิริยะ
  ดร.จุรีวรรณ  มณีแสง
  อ.วุฒิชัย  ชัยวุฒิ