อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System"
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

อบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System"

  อาจารย์ ดร.ทิตยาวดี  อินทรางกูร อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System" วันที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา