ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ

ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์