โครงการ ฟ.ฟันทันตะสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

โครงการ ฟ.ฟันทันตะสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559

โครงการ ฟ.ฟันทันตะสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559
ณ โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
จุดประสงค์
1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังให้นิสิตมีจิตสาธารณะรับใช้สังคม และเป็นแบบอย่างแก่นิสิตรุ่นต่อไป
2. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับชุมชุม ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัย
3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นให้บุคคลภายนอกได้รู้จักมากยิ่งขึ้น