ฌาปนกิจอาจารยใหญ่ 2559
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ฌาปนกิจอาจารยใหญ่ 2559

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต ศาลายา

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นิสิตระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน
2.เพื่อเป็นการแสดงความเคารพแด่อาจารย์ใหญ่