ทำบุญอาจารย์ใหญ่ 2559
×

คำเตือน

Error loading component: com_sh404sef, Component not found.

ทำบุญอาจารย์ใหญ่ 2559

ณ ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์  ชั้น 2  อาคารคณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายเพื่อเป็นวิทยาทาน
2.เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
3.เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ ของท่านผู้วายชนม์ที่เสียสละอุทิศร่างกายให้ประจักษ์แก่สาธารณชน