ติดต่อคณะ

  Contact Info

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ บุรีรัมย์
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 123 หมู่ 11 ตำบลบ้านยาง  
  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  31000

  โทร.063-2192099, 044-666618

  Edit Page