อาจารย์-เจ้าหน้าที่

  อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

  คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

  คุณวุฒิการศึกษา

  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นต้น วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • ประกาศนียบัตรพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นสูง วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
  • การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล

  รองคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

  คุณวุฒิการศึกษา

  พยาบาลศาสตรบัณฑิต จาก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ปี2543
  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จาก ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2553

  บุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์