บริหารธุรกิจ

  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

         จากการจัดอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของโลกในปีล่าสุด(2549)ปรากฏว่าความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทยมีอันดับลดลงถึง 6อันดับ โดยตกจากอันดับ 27มาอยู่ในอันดับที่ 32 ในขณะที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 28ในปี2548กลับแซงหน้าขึ้นไปอยู่ในอันดับที่ 23ในปี 2549 และหากเปรียบเทียบอันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศไทยกับประเทศในเอเชีย 10 ประเทศจะพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ต่ากว่าประเทศอื่นๆถึง7ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง(อันดับที่ 2) สิงคโปร์ (อันดับที่ 3) ญี่ปุ่น (อันดับที่ 17) ไต้หวัน (อันดับที่ 18) จีน (อันดับที่ 19) มาเลเซีย (อันดับที่ 23) และอินเดีย (อันดับที่ 29) (ที่มา: World Competitiveness Year book 2006) จุดอ่อนสาคัญของประเทศไทยคือด้านการบริหารธุรกิจ กล่าวคือประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency)โดยเฉพาะผลิตภาพ (Productivity) ในการบริหารธุรกิจด้านต่างๆ ประกอบด้วย การขาย และการตลาด การผลิตและการบริการ การบัญชีและการเงิน รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  ประเด็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคือ ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรที่เป็นนักวิจัยและพัฒนาระดับปริญญาเอกโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชนพบว่ามีอัตราเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ต่ามาก โดยมีสัดส่วนเพียงแค่ 48คนจากจานวนประชากรเฉลี่ย 1,000คน และแนวโน้มการวิจัยแนวใหม่ที่เน้นภาคตลาด สู่ภาคการผลิตยิ่งเป็นตัวเร่งผลักดันให้เกิดนักวิจัยและพัฒนาที่สามารถสนองตอบโจทย์การขาดแคลนนักวิจัยระดับปริญญาเอก
         นอกจากนี้เมื่อพิจารณาตัวเลขนิสิตระดับปริญญาเอกในภาพรวมยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะตั้งแต่ปี 2545เป็นต้นมา ผู้สาเร็จการศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ในปี 2545-2547มีเพียงแค่ 728คน (ที่มา: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ธันวาคม 2549) ในจานวนนี้มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศจานวนเพียงไม่กี่สิบคน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยกาลังประสบสภาวะขาดแคลนนักวิจัย นักธุรกิจ และอาจารย์ผู้ชานาญการสาหรับองค์การภาครัฐและเอกชนอีกจานวนมาก ทั้งนี้เพราะสถาบันการศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยยังไม่มีการวางแผนวิจัยและพัฒนา และนโยบายสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าวิชาการชั้นสูงด้านบริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากปล่อยไว้จะกลายเป็นปัญหาสาคัญของประเทศชาติในอนาคตอันใกล้ เพราะขณะนี้เวียดนามเองยังกล้าลงทุนเรื่องการศึกษาสูงกว่าประเทศไทยในเกณฑ์เฉลี่ย
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงความสาคัญและถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าว ดังนั้นจึงได้จัดการการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตทางด้านการบริหารธุรกิจเพื่อป้อนบุคลากรสู่ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการแข่งขันได้ในเวทีอาเซียนและเวทีโลก

  ปรัชญาของหลักสูตร
       พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการ
  นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นา

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  (1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
  (2) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  (3) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  (4) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชนและประเทศชาติ

  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
  (1) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้วยการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
  (2) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
  (3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัยและนาผลการวิจัยมาใช้เพื่อการพัฒนางาน
  (4) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจ ที่เหมาะสม
  (5) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
  (6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
  (7) ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคนและชุมชน
  (8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
  (9) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
  (10) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  (11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจของตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
  (12) ส่งเสริมและดารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

  ชื่อหลักสูตร
       ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
       ภาษาอังกฤษ : Doctor of Business Administration Program
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ
       ภาษาไทย ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
                   ชื่อย่อ : บธ.ด.
       ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Business Administration
                       ชื่อย่อ : D.B.A.
  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
          เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง และการบริหารการประกันภัย
  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
        จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษาคือ
  (1) แผน 1เน้นการทาวิจัย
         แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์48 หน่วยกิต
         แบบ 1.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์72 หน่วยกิต
  (2) แผน 2ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
         แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวด ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 51หน่วยกิต
          แบบ 2.2 สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวด ดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 81หน่วยกิต
  5. รูปแบบของหลักสูตร
         5.1 รูปแบบเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
         5.2 ประเภทของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาเอกทางวิชาการ
         5.3 ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
         5.4 การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้
         5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
         5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
         6.1 สถานภาพของหลักสูตร เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559ซึ่งกาหนดเปิดดาเนินการสอน ในภาคการศึกษาที่ 1ปีการศึกษา 2559ที่ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
        6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
            - คณะกรรมการวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 20เดือน เมษายน พ.ศ. 2559
            - สภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2559เมื่อวันที่3เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559อนุมัติการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ศธ 0506(2)/5110 ลงวันที่ 23พฤษภาคม 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม2560 และอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ สกอ. ตามหนังสือเลขที่ ศธ.0506(2)/2785 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 12ตุลาคม2560
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
       บัณฑิตวิทยาลัย คาดว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติภายใน 2 ปีหลังเปิดดาเนินการสอน
  อาชีพสามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
        เมื่อสาเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรง และการบริหารการประกันภัยรวมทั้งยังสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจามหาวิทยาลัย และนักวิจัยในสาขานั้นๆ
  สถานที่จัดการเรียนการสอน
      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

  ระบบการจัดการศึกษา
     1.1 ระบบ
          ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งกาหนดให้หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ1ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า 15ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ภาคทดลอง และ/หรือการศึกษาดูงาน 30-45ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
  นอกจากนี้หลักสูตรอาจจัดการศึกษาในฤดูร้อน และในบางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา โดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
       1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ไม่มี
       1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ไม่มี
       1.4 ระยะเวลาในการศึกษา
           ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 5ปีการศึกษาสาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโท และไม่เกิน8ปีการศึกษาสาหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
  2. การดาเนินการหลักสูตร
        2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
  การดาเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลาทาการปกติ
        2.2 คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
             2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
                 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการรับรองโดยผู้เข้าศึกษาใน
                แบบ 1.1และแบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
                แบบ 1.2และแบบ 2.2 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลการศึกษาดีมากหรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทางานด้านการบริหารธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังสาเร็จปริญญาโท หรือ 5 ปี หลังสาเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่น
               (2) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นหรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาหนด
              (3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
              (4) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
          2.2.2 การคัดเลือกนิสิต
  การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
             (1) คุณสมบัติตามหมวดที่ 3ข้อ 2.2.1
             (2) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
             (3) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
             (4) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทางานความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สาเร็จ
  3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
     3.1 หลักสูตร
           3.1.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
                  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กาหนดโครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษาคือ
  (1) แผน 1เน้นการทาวิจัย
              แบบ1.1สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์48หน่วยกิต
              แบบ1.2สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์72หน่วยกิต
  (2) แผน 2ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
              แบบ 2.1สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 51หน่วยกิต
              แบบ 2.2สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 81หน่วยกิต
         3.1.2 โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
            (1) แผน 1เน้นการทาวิจัย
                 การศึกษาในแผนนี้นิสิตต้องจัดทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทาดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ ไปกับการสัมมนาทางวิชาการภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์โดย
                แบบ 1.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ                                        -   หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                                       -   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                           48   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                48   หน่วยกิต
  แบบ1.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ                                          -   หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                                         -   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                             72   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                  72   หน่วยกิต
  (2) แผน2ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
  นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรโดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทาดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบโดย
  แบบ 2.1 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ                             -   หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                          15   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                36   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร      51   หน่วยกิต
  แบบ 2.2 สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาบังคับ                                18   หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                               15   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                     48   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร          81   หน่วยกิต

  ผังโครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต