บริหารการศึกษา

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา

          ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริหารการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเป็นหัวใจสาคัญในการนาพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของประชาชนทั้งในระดับประเทศ และชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสาเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารการศึกษาจึงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีความรอบรู้ทั้งในด้านบริหารการศึกษา การพัฒนาการศึกษา เป็นต้น เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ และมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้
           มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเล็งเห็นว่าผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาทั้งในองค์กรการศึกษาของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เป็นบุคคลสาคัญที่จาเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสุดในการบริหารการศึกษาและการเป็นผู้นาในการเปลี่ยนแปลงที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์ในทางการศึกษาในการบริหารการจัดการการศึกษา ตลอดทั้งการพัฒนาองค์กรทางการศึกษาที่ตนรับผิดชอบ และมีบทบาทสาคัญในการทาให้สิ่งเหล่านี้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นจึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันและผู้ซึ่งกาลังรอเป็นผู้บริหารและผู้นาทางการศึกษาอนาคต อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นการช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านหนึ่งโดยเฉพาะด้านการพัฒนาบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของประเทศ

   ปรัชญาของหลักสูตร
  พัฒนานิสิตดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  ๑) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการในระดับสูงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและประเทศชาติ และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดีของสังคมและประเทศชาติ
  ๒) เพื่อศึกษาวิจัยและการสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมทั้งประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ
  ๓) เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง อันจะนาไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ และการมีคุณภาพชีวิตของตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
  ๔) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชน และประเทศชาติ
  โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
          ๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาอย่างลึกซึ้งและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการด้วยการนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
         ๒) มีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงเชิงวิชาการในการสร้างหรือค้นคว้าหาองค์ความรู้ด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
         ๓) มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
         ๔) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
        ๕) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
        ๖) ติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับบุคคล กลุ่มคน และชุมชน
        ๗) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
       ๘) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
       ๙) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      ๑๐) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถใช้ดุลยพินิจของตนและสนับสนุนให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
     ๑๑) ส่งเสริมและดารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

  ชื่อหลักสูตร
      ภาษาไทย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
      ภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Educational Administration
   ชื่อปริญญาบัตร
      ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
      ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Doctor of Philosophy (Educational Administration)
     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) Ph.D. (Educational Administration)
  ๓. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
  เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารการศึกษาในทุกระดับ
  ๔. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร แบ่งตามแผนการศึกษา คือ
       ๑) แผน ๑ เน้นการทาวิจัย
           แบบ ๑.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
           แบบ ๑.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต
       ๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
           แบบ ๒.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต
           แบบ ๒.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต
  ๕. รูปแบบของหลักสูตร
          ๕.๑ รูปแบบ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
          ๕.๒ ภาษาที่ใช้ เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          ๕.๓ การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในการเรียนการสอนได้เข้าศึกษา
          ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอน
          ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา เป็นการให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
          ๕.๖ การเขียนดุษฎีนิพนธ์ สามารถเขียนได้ทั้งภาษไทย/ภาษาอังกฤษ
  ๖. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
  เมื่อสาเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ที่ปรึกษา อาจารย์ประจาสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยด้านการศึกษา
  ๗. สถานที่จัดการเรียนการสอน
  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กาญจนบุรี

  ระบบการจัดการศึกษา
     ๑.๑ ระบบ
           ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค (Semester) ตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งกาหนดให้หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติและ ๑ ภาคฤดูร้อน โดยในแต่ละภาคการศึกษาจะจัดการเรียนการสอนในภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต ภาคปฏิบัติ ภาคทดลอง และ/หรือการศึกษาดูงาน ๓๐-๔๕ ชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต และมีชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
    ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
        หลักสูตรนี้อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
    ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
        การเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน กาหนดให้ ๑ ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคปกติในบางรายวิชาอาจจัดการศึกษาในลักษณะเป็นชุดวิชา (Module) หรือทีละรายวิชา หรือใช้ระบบสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย โดยมีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตที่มีสัดส่วนที่เทียบเคียงได้เท่ากับการศึกษาภาคการศึกษาปกติในระบบทวิภาค
     ๑.๔ ระยะเวลาในการศึกษา
          ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา สาหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญามหาบัณฑิต และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา สาหรับผู้มีวุฒิปริญญาบัณฑิต ทั้งนี้ให้นับจากภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร
  ๒. การดาเนินการหลักสูตร
       ๒.๑ วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
            การดำเนินการเรียนการสอน เป็นวันและเวลานอกวันเวลาทาการปกติ
  ๒.๒ คุณสมบัติและการคัดเลือกนิสิต
        ๒.๒.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
             ๑) ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการรับรอง โดยผู้เข้าศึกษาใน
              แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า
              แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ที่มีผลการศึกษาดีมาก
            ๒) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น หรือผลสอบโทเฟลตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นกาหนด
            ๓) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
            ๔) สาหรับผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าศึกษาตาม ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
       ๒.๒.๒ การคัดเลือกนิสิต
  การคัดเลือกนิสิตให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยพิจารณาจาก
           ๑) คุณสมบัติตามหมวดที่ ๓ ข้อ ๒.๒.๑
           ๒) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน หรือ
           ๓) คัดเลือกจากผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์
           ๔) พิจารณาจากปัจจัยอื่นๆ ประกอบ อาทิ ประสบการณ์ในการทางาน ความสามารถที่จะศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้สาเร็จ
  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
       ๓.๑ หลักสูตร
          ๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา กาหนดโครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วยจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร โดยแบ่งตามแผนการศึกษา คือ
  ๑) แผน ๑ เน้นการทาวิจัย
         แบบ ๑.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต
         แบบ ๑.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษาเฉพาะหมวดดุษฎีนิพนธ์ ๗๒ หน่วยกิต
  ๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
        แบบ ๒.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕๑ หน่วยกิต
       แบบ ๒.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๘๑ หน่วยกิต
  ๓.๑.๒ โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร
        ๑) แผน ๑ เน้นการทาวิจัย
  การศึกษาในแผนนี้ นิสิตต้องจัดทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และทาดุษฎีนิพนธ์ควบคู่ไปกับการสัมมนาทางวิชาการ ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ โดย
  แบบ ๑.๑ สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต โดยอาจลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ให้ความเห็น โดยไม่คิดค่าคะแนน
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาเฉพาะ                            -    หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                               ๔๘    หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     ๔๘    หน่วยกิต
  แบบ ๑.๒ สาหรับผู้ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาบัณฑิต
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น                -   หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                              -   หน่วยกิต
  กลุ่มวิชาเลือก                                                               -   หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                                               ๗๒   หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                    ๗๒    หน่วยกิต
  ๒) แผน ๒ ศึกษารายวิชาและทาวิจัย
  นิสิตต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยมีผลคะแนนไม่ต่ากว่า B และทาข้อเสนอดุษฎีนิพนธ์และจัดทาดุษฎีนิพนธ์ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และมีการเสนอผลงานต่อที่ประชุมการสัมมนาทางวิชาการ ในการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์คณะกรรมการสอบ โดย
        แบบ ๒.๑ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาเฉพาะ                         ๑๕      หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                               ๓๖      หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    ๕๑      หน่วยกิต
  แบบ ๒.๒ สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาบัณฑิต
  หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
  หมวดวิชาชั้นปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น           ๑๘    หน่วยกิต
  หมวดวิชาเฉพาะ                                                       ๑๕     หน่วยกิต
  ดุษฎีนิพนธ์                                                             ๔๘     หน่วยกิต
  รวมจานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                                  ๘๑      หน่วยกิต

  ผังโครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา