หลักสูตร

©Bachelor of Nursing Science Program
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักการและเหตุผล

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในวัยเรียน ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาการพยาบาล เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนบุคลาการทางการพยาบาลของประเทศ กอปรกับการที่ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การเตรียมบุคลากรในวิชาชีพการพยาบาลเพื่อรองรับสถานการ จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะเชิงวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมอาเซียนได้

ชื่อหลักสูตร
    ภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
    ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program
ชื่อปริญญา
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : พยาบาลศาสตรบัณฑิต
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      : พย.บ.
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bechelor of Nursing Science
    ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.N.S.

รายละเอียดวิชา
หมวดวิชา หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9
   1.2 กลุ่มวิชาภาษา 15
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ 107
   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 25
   2.2 กลุ่มวิชาชีพ  
         2.2.1 ภาคทฤษฎี 46
         2.2.2 ภาคปฏิบัติการพยาบาล 36
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม 143
คุณสมบัติผู้สมัคร

    1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองหรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

    2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยฯ) จากหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง หรือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่กรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ

    3. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

    4. ผู้สมัครต้องมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรค อาการของโรคหรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ดังต่อไปนี้

       4.1 มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่นๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

       4.2 เป็นโรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวรต่อการปฏิบัติงานและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

       4.3 เป็นโรคติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ที่อาจเกิดอันตรายต่อตนเอง ต่อผู้ป่วย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

       4.4 มีความพิการทางร่างกายอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติงาน และการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

       4.5 มีความผิดปกติในการมองเห็นภาพ โดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง คือ

             4.5.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง โดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

             4.5.2 ระดับการมองเห็นในตาข้างดี แย่กว่า 6/12 หรือ 20/40

       4.6 มีความผิดปกติในการได้ยิน คือ

            4.6.1 มีระดับการได้ยินเฉลี่ยที่ความถี่ 500 – 2,000 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 40 เดซิเบล ของหูทั้ง 2 ข้าง

            4.6.2 ความสามารถในการแยกเเยะคำพูด (Speech Discrimination Score) น้อยกว่าร้อยละ 70 จาก ความผิดปกติของประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน (Sensorineural Hearing Loss)

       4.7 โรคหรือความพิการอื่นๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาการปฏิบัติงานและ การประกอบวิชาชีพเวชกรรม

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

    1. ค่าลงทะเบียน 170,000 บาท/ปี (เรียน 4 ปี รวมทั้งสิ้น 680,000 บาท)

    2. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 39,000 บาท

    3. ค่าหอพัก 

         กาญจนบุรี (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 2 คน 12,000 บาท/ปี
         ค่าประกันหอพัก 3,000 บาท 

         วัชรพล (มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 2 คน 27,000 บาท/ปี
         ค่าประกันหอพัก 4,500 บาท 

         บุรีรัมย์ (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ) 1 ห้องพักได้ 4 คน 10,800 บาท/ปี
         ค่าประกันหอพัก 3,000 บาท

***ไม่รวมค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ***

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดระบบการชำระเป็นแบบเหมาจ่าย ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาตลอดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นจานวนเงิน 680,000 บาท (ปีการศึกษาละ 170,000 บาท) เป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ

นิสิตต้องชำระรายการ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า รวมเป็นเงิน 39,000 บาท ในวันที่สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

กรณีที่สอบผ่าน หากมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา (กยศ/กรอ) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของกองทุนฯ โดยกองทุนฯกำหนดให้กู้ยืมค่าเล่าเรียนไม่เกินปีละ 90,000 บาท ค่าครองชีพไม่เกินปีละ 26,400 บาท

ดังนั้น นิสิตจะต้องชำระส่วนต่างจำนวน 40,000 บาท/ภาค เมื่อชำระค่าสมัคร ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตลอดจนชำระค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนแล้ว ภายหลัง ไม่ประสงค์จะเข้าศึกษา หรือ ต้องการสละสิทธิ มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนค่าใช้จ่าย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม กยศ.           ตรวจสอบคุณสมบัติผู้กู้ยืม กรอ.
โอกาสทาวิชาชีพ
    1. ประกอบอาชีพในบริษัทเอกชน เช่น บริษัทประกันภัย ธุรกิจผลิตยา ธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือแพทย์
    2. พยาบาลส่วนตัวประจำบ้าน
    3. พยาบาลประจำโรงพยาบาลทั้งของภาครัฐและเอกชน
    4. อาจารย์พยาบาล
 

  

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ดูรายละเอียดทุกหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น