วิทยาเขตบุรีรัมย์

  เกี่ยวกับคณะ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์
      มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถบัณฑิต ใหเป็นปัญญาชนที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะเป็นผู้นำ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และสังคมโลก

  พันธกิจ
  1.เตรียมความพร้อมให้บัณฑิต และปลูกฝังแนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดหาทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตที่จะเป็นบัณฑิตเมื่อจบการศึกษา จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร
  2.ส่งเสริมให้มีการทำวิจัย และประยุกต์ใช้การวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพ
  3.สนับสนุนการให้บริการสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ
  4.ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ รักษา ทำนุบำรุง และเสริมสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และของชาติ ให้เกิดความภาคภูมิใจ และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

  ปรัชญา
      เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจรราบรรณในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ยังสามารถใช้พลังความคิด สติปัญญา และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตนเอง วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ
  Image

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

  ภาควิชาการพยาบาลชุมชนและนิสิตชั้นปีที่ 4 จัดโครงการวันพยาบาลแห่งชาติ /วันที่ 21 ตุลาคม 2563

  Read More

  ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช ชี้แจ้งวัตุประสงค์การขึ้นฝึกปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิต ณ รพสต.บ้านปราสาท จังหวัดบุรีรัมย์ /วันที่ 19 ตุลาคม 2563

  Read More

  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร Practical Nurse จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษารุ่นที่ 4 /วันที่ 12 ตุลาคม 2563

  Read More

  ภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุจัดอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) กับนิสิตชั้นปีที่ 3 ก่อนขึ้นฝึกปฎิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่ 1/วันที่ 10 ตุลาคม 2563

  Read More

  ภาควิชาการพยาบาลอนามัยชุมชนนำนิสิตชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานอาชีวอนามัย ณ บริษัท โตโยต้าบุรีรัมย์ จำกัด /วันที่ 10 ตุลาคม 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล /วันที่ 8 ตุลาคม 2563

  Read More

  เข้าร่วมประชุมรวมกับชมรมพยาบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมจัดงานวันพยาบาล/วันที่ 30 กันยายน 2563

  Read More

  สัมมนา "การพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยและนวัตกรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.จ.บุรีรัมย์ วันที่ 24 กันยายน 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับน.ส. จิตติมา คณะบุตร เข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 20 กันยายน 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นและครูในดวงใจ ในวันกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จิรวรรณ ชาประดิษฐ์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ในวันที่ 15 กันยายน 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563/วันที่ 11 กันยายน 2563

  Read More

  ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐาน (fundamental) นำนิสิตและคณาจารย์ปฐมนิเทศก่อนขึ้นฝึกปฎิบัติงานในรายวิชาการพยาบาลพื้นฐาน/วันที่ 8 กันยายน 2563

  Read More

  กำหนดการ พิธีมอบหมวกและประดับเข็มชั้นปี และกิจกรรมอำลาสถาบันสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

  Read More

  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 3 กันยายน 2563

  Read More

  ประกาศเรื่องการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 2/2563 #วาระพิเศษ

  Read More

  ประชุมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรม เซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร/ วันที่ 2-6 สิงหาคมคม 2563

  Read More

  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลและสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา/ วันที่ 4 สิงหาคม 2563

  Read More

  ประชุมวิชาการการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ​ ครั้งที่ 6./ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณาจารย์และนิสิตประสานแหล่งฝึกและชี้แจงวัตถุประสงค์การขึ้นฝึกปฏิบัติงานแก่แหล่งฝึกต่างๆใน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2563/ วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์/ วันที่17 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาเขตบุรีรัมย์ ตั้งจุดตรวจคัดกรองนิสิตที่มารายงานตัวกลับเข้าหอพัก / วันที่17 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่16 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดยาพ่นกำจัดยุงลายภายในบริเวณมหาลัย/วันที่10 กรกฎาคม 2563

  Read More

  ยินดีตอนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในการตรวจรับรองสถาบัน สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

  Read More

  ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  Read More

  ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องเลื่อนการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21-22 มีนาคม 2563

  Read More

  ประกาศโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.2563

  Read More
  cta-logo

  หน่วยงาน สนับสนุน

  สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ