วิทยาเขตบุรีรัมย์

  เกี่ยวกับคณะ

  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์
      มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการศึกษาและสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาขีดความสามารถบัณฑิต ใหเป็นปัญญาชนที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะเป็นผู้นำ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองดีของสังคมไทย และสังคมโลก

  พันธกิจ
  1.เตรียมความพร้อมให้บัณฑิต และปลูกฝังแนวความคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต จัดหาทรัพยากร ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อคุณภาพการเรียนรู้ของนิสิตที่จะเป็นบัณฑิตเมื่อจบการศึกษา จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร
  2.ส่งเสริมให้มีการทำวิจัย และประยุกต์ใช้การวิจัย เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และวิชาชีพ
  3.สนับสนุนการให้บริการสังคมในระดับท้องถิ่น ประเทศชาติ และนานาชาติ
  4.ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ รักษา ทำนุบำรุง และเสริมสร้างความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และของชาติ ให้เกิดความภาคภูมิใจ และธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติ

  ปรัชญา
      เป็นสถานศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีความเป็นเลิศในวิชาการและวิชาชีพ ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และจรราบรรณในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ ยังสามารถใช้พลังความคิด สติปัญญา และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพตนเอง วิชาชีพ สังคม และประเทศชาติ
  Image

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

  ประกาศเรื่องการสอบเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล ครั้งที่ 2/2563 #วาระพิเศษ

  Read More

  ประชุมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรม เซ็นทารา เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร/ วันที่ 2-6 สิงหาคมคม 2563

  Read More

  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมบำเพ็ญบุญกุศลและสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา/ วันที่ 4 สิงหาคมคม 2563

  Read More

  ประชุมวิชาการการพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ​ ครั้งที่ 6./ วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณาจารย์และนิสิตประสานแหล่งฝึกและชี้แจงวัตถุประสงค์การขึ้นฝึกปฏิบัติงานแก่แหล่งฝึกต่างๆใน จังหวัดบุรีรัมย์ ในปีการศึกษา 2563/ วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษในระบบบริการสุขภาพ ณ โรงพยาบาลลำปลายมาศ จ. บุรีรัมย์/ วันที่17 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่วิทยาเขตบุรีรัมย์ ตั้งจุดตรวจคัดกรองนิสิตที่มารายงานตัวกลับเข้าหอพัก / วันที่17 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ จัดประชุมอาจารย์ ครั้งที่ 2/2563 วันที่16 กรกฎาคม 2563

  Read More

  คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านยาง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดยาพ่นกำจัดยุงลายภายในบริเวณมหาลัย/วันที่10 กรกฎาคม 2563

  Read More

  ยินดีตอนรับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาลในการตรวจรับรองสถาบัน สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในวันที่ 29-30 มิถุนายน 2563

  Read More

  ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง การสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

  Read More

  ประกาศสภาการพยาบาล เรื่องเลื่อนการสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 21-22 มีนาคม 2563

  Read More

  ประกาศโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย มีผลบังคับใช้ 1 มี.ค.2563

  Read More
  cta-logo

  หน่วยงาน สนับสนุน

  สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ