วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย อ่านเพิ่มเติม

สถานการณ์ COVID-19 ทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม

มาตรการและแนวปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควัด-19 (ฉบับที่ 1) อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการบริหารจัดการการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WEMs) สำหรับอาจารย์ อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการบริหารจัดการการศึกษาผ่านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (WEMs) สำหรับนิสิต อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน อ่านเพิ่มเติม

มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (CYBERU) สำหรับนิสิต อ่านเพิ่มเติม

มาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ได้รับการเทียบเท่า ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย อ่านเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 อ่านเพิ่มเติม

ประกาศวันหยุดพักผ่อนประจำปีช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านเพิ่มเติม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีมติให้หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เทียบเท่าปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย ตามกฎกระทรวงกำหนด อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี อ่านเพิ่มเติม


 


 

# คู่มือการใช้งานระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว สำหรับนายจ้าง อ่านเพิ่มเติม Link
# โครงการเสริมศักยภาพด้านสุขศาสตร์ในสถานประกอบกิจการ ประจำปี 2564 โดย สสปท อ่านเพิ่มเติม
# กิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระจำปี 2564 โดย สสปท อ่านเพิ่มเติม
# ขอเชิญร่วมงาน ISSA Global Biorisk Symposium ASEAN วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 อ่านเพิ่มเติม
# ข่าวอุดมศึกษา วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการกำหนดกลุ่มของวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) อ่านเพิ่มเติม
# สสปท. เชิญชวนสมัครประกวด "Safety Youth Brand Ambassador 2019" อ่านเพิ่มเติม
# กสร. ชี้แจงกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ อ่านเพิ่มเติม
# จบป.ตรี อาชีวอนามัยฯ เป็นทางเลือกแรก ที่นายจ้างสรรหาเป็นจป.วิชาชีพ
 อ่านเพิ่มเติม
# กสร. เร่งเพิ่ม จป.วิชาชีพ ป้อนตลาดแรงงาน อ่านเพิ่มเติม
# นโยบาย SAFETY THAIAND อ่านเพิ่มเติม 
# ประกาศสภาสาธารณสุขชุมชน อ่านเพิ่มเติม
# ค่าจ้างและสวัสดิการ 2559/ 2560 อ่านเพิ่มเติม
# สสปท นำยุทธศาสตร์ลงสู่การปฏิบัติด้วยกลยุทธ์ที่เรียกว่า SEED อ่านเพิ่มเติม


# คู่มือในการป้องกันการแพร่ระบาด covid-19 สำหรับสถานศึกษา ฉบับกรมอนามัย อ่านเพิ่มเติม
# คู่มือการจัดการ covid-19 สำหรับสถานประกอบกิจการ ฉบับ ส.อ.ป. อ่านเพิ่มเติม
# วันสำคัญทางสาธารณสุข เดือนธันวาคม อ่านเพิ่มเติม
# ข้อควรระวัง การใช้ยาปฏิชีวนะ อ่านเพิ่มเติม
# ต่อมไขมันเปลือกตาอุดตัน โรคใกล้ตัวชาวโซเชียล อ่านเพิ่มเติม
# 15 ตุลาคม วันล้างมือโลก อ่านเพิ่มเติม
# วันที่ 1 ตุลาคม วันผู้สูงอายุสากล อ่านเพิ่มเติม
# OSHE Magazine ฉบับที่ 7 อ่านเพิ่มเติม

# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 418 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธิการใช้ และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 2) อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 417 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธิการใช้และอัตราส่วนของวัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 1) อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 416 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการในการตรวจวิเคราะห์ของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 415 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หลักเกณฑ์เงื่อนไขของอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรค อ่านเพิ่มเติม

# กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 อ่านเพิ่มเติม
# พระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องกำหนดชื่อสาขาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เตยกำหนดไว้แล้ว พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับบที่ 48) พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม
# กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 อ่านเพิ่มเติม

ข่าวเด่น ทั่วไป

กิจกรรมการเรียนการสอน บุรีรัมย์

This image for Image Layouts addon
งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฝึกปฎิบัติ การตรวจประเมินระดับเสียง
ฝึกปฎิบัติ การตรวจประเมินระดับเสียง
ร่วมงานวันมหิดล โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ศึกษาดูงาน โรงไฟฟ้าชีวมวล ศรีวัฒนากรีนพาวเวอร์ จำกัด
พิธีไหว้ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการ
อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา

คณะสาธารณสุขศาสตร์
จัดโครงการ
อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ผ่านระบบ ZOOM 
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นริศรา กุลปรีชานันท์

ในวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.00-16.00น.

ให้นิสิตชั้นปีที่1-3 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมในครั้งนี้

*** สำหรับลิ้งค์การอบรมผ่านระบบZOOM จะแจ้งผ่านกลุ่มช่วงเวลา 12.00น.
วันที่ 26 มกราคม 2564
Image

แบบสำรวจความต้องการในการจัดบริการวิชาการ/จัดอบรม

     เนื่องด้วยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะมีการจัดบริการวิชาการเพื่อสังคมและสถานประกอบการ 

     จึงจะขอสำรวจความต้องการของบุคคลากรทางด้านอาชีวอนามัย ว่าต้องการให้ทางคณะจัดบริการในหัวข้อใดที่จะเป็นประโยชน์กับองค์กรและตัวของท่าน สามารถกรอกแบบฟอร์มได้จาก QR CODE หรือ LINK ด้านล่าง 

แหล่งวารสารอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศด้านอาชีวอนามัยฯ

Occupational Safety and Health Risk Assessment Standard
อ่านเพิ่มเติม
Occupational Safety and Health Management System
อ่านเพิ่มเติม

OSHE Magazine ฉบับที่ 11

อ่านเพิ่มเติม
Ergonomics Standard on Manual Materials Handling
อ่านเพิ่มเติม

OSHE Magazine ฉบับที่ 12

อ่านเพิ่มเติม
Safety Management on Working at Height Standard
อ่านเพิ่มเติม

OSHE Magazine ฉบับที่ 13

อ่านเพิ่มเติม
Ergonomics Standard on Working
with Computerd
อ่านเพิ่มเติม

OSHE Magazine ฉบับที่ 14

อ่านเพิ่มเติม
คู่มือแบบตรวจสอบพร้อมคำอธิบาย (Checklist) มาตรการป้องกันอัคคีภัย
อ่านเพิ่มเติม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

คลังปัญญาสาธารณสุข ร่วมภาคีเครือข่าย ก้าวไกลสู่สากล

cta-logo

หน่วยงาน สนับสนุน

สำนักวิจัยและบริการงานวิชาการ

Edit Page