สายวิชาการ
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
รักษาการคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

อาจารย์

ผศ.ดร.วิราสิริริ์ วสีวีรสิว์wirasiri_wasee@hotmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์ ดร.ขนิษฐา วัฒนจินดาเลิศooykhanis10@hotmail.com
เบอร์: 083-066-5207
ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุขเจริญjakgapong07@gmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์ขจรศักดิ์ ผิวเกลี้ยงsak2pe@gmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์ ดร.ธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์thanawat2011@yahoo.co.th
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์ ดร.นริศรา กุลปรีชานันท์n.kulpreechanan@gmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์วิชาญ บุญค้ำVichan_buncum@hotmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์fordnakrub@hotmail.com
เบอร์: 083-066-5207
น.ท.หญิง ดร.ศิริกัญญา ฤทธิ์แปลกdrsiri_kanya@hotmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์ ดร.ทัดดาว พาหาทรัพย์อนันต์ tad_daw@hotmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์เสาวรส พัวพลเทพsaowarot.nutty@gmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์ ดร.นพกร อุสาหะนันท์konthai98@yahoo.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์ณัฐพล พิมพ์พรมมาno.ne23880@gmail.com
เบอร์: 083-066-5207
อาจารย์กิตติศักดิ์ หลวงพันเทาloung10@gmail.com
เบอร์: 083-066-5207
Edit Page