คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทังมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ควาเมป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด

แนะนำคณะ

       บริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ หรือระบบราชการนั่นเอง รวมทั้งองค์กรของรัฐ เช่น รัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชนต่างๆ โดยส่วนใหญ่มักเน้นเรือ่งกรอบแนวความคิดด้านการบริหารองค์การและการจัดการ (Organization & Management) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) การบริหารงานคลังและงบประมาณ (Fiscal Admisnistration & Budgeting) การบัญชีรัฐบาล (Goverment Accounting) การวางแผนบริหาร (Administrative Planing)กฎหมายมหาชน (Public Law) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานภาครัฐ (Public Infomation System)นโยบายสาธารณะ (Public Policy) การบริหารงานตำรวจ (Police Administration) และจิตวิทยาองค์การ (Organizaton Psychology)

เกี่ยวกับคณะ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม จรรยาบรรณในทุกสาขาอาชีพ รวมถึงการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถพัฒนานิสิตให้เป็นผู้รู้ รอบรู้ และสามารถปรับตัวได้ตามภาวะสังคมในปัจจุบันได้อย่างดี รวมถึงการให้บริการเชิงวิชาการ บูรณาการตามความต้องการของชุมชน และทำนุบำรุงสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอาศัยความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพที่สอน และมีผลงานวิชาการ


ปณิธาน
 
มุ่งมั่นให้การศึกษาและพัฒนานิสิต เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถและคุณภาพทางการศึกษา รวมทังมีการพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด


ปรัชญา
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อรับใช้สังคม และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้วยพลังความคิด


ตราสัญญาลักษณ์คณะ
โครงสร้างการบริหาร
แนะนำคณบดี
รับรองหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

พิธีประทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ" อ่านต่อ>>>
การตรวจประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อ่านต่อ>>>
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 อ่านต่อ>>>
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo