อธิการบดี/รองอธิการบดี
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
  • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma City University, U.S.A
  • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

  • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
  • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
  • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ดร.จุรีวรรณ มณีแสง
ผศ.ดร.นุสรา เกิดประทุม