คณบดี
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
 • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma City University, U.S.A
 • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

ศ(กิตติคุณ) ทันตแพทย์วินัย ศิริจิตร

คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา
 

 • Fellow of International College of Dentistry International College of Dentistry, USA
 • Master of Science University of Alabama, USA
 • Certificate of Oral OncologyUniversity of Alabama, USA
 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

รศ.ดร.ชุติมา  มุสิกานนท์

คณบดี บัณฑิตวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

 • Ph.D. Educational Administration Banasthali University, India 
 • M.S. Agricultural Education University of the Philippines 
 • ปริญญาโท ค.ม.การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี ค.บ. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 • ปริญญาตรี กส.บ.พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

ดร.จุรีวรรณ มณีแสง

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตวัชรพล

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก ค.ด. บริหารการศึกษา
 • ปริญญาโท ค.ม. การบริหารการพยาบาล
 • ปริญญาตรี ค.บ.พยาบาลศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก กศ.ด.(การทดสอบและวัดผลการศึกษา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจประสานมิตร 
 • ปริญญาโท กศ.ม.(การวัดผลการศึกษาและจิตวิทยา)มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจประสานมิตร 
 • ปริญญาตรี วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

อาจารย์ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์

คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบุรีรัมย์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การพยาบาลมารดาทารกแรกเกิด คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ปริญญาตรี การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ กาญจนบุรี

ผศ.ทนพญ.บุญพะเยาว์ เลาหะจินดา

คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วท.ม.พยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล 
 • ปริญญาตรี วท.บ.สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

รศ.ภกญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล

คณบดี คณะเภสัชศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยศาสตร์มหาบัณฑิต (เภสัชวิทยา) M.Sc.(Pharmacology)
 • ปริญญาตรี  เภสัชศาสตร์บัณฑิต B.Pharm.

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ นีรนุช เนื่องวัง

คณบดี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บธ.ม สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา
 • ปริญญาตรี บธ.บ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณบดี คณะนิติศาสตร์

ดร.รัฐชฎา ฤาแรง

คณบดี คณะนิติศาสตร์

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก นิติศาสตร์ดุษฎับัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น