ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล
ผอ.สำนักอธิการบดี
อาจารย์นราศักดิ์ แม้นสุรางค์
อาจารย์นราศักดิ์ แม้นสุรางค์
ผอ.สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ พุทธิพันธ์ ทรวงกำเนิด
อาจารย์ พุทธิพันธ์ ทรวงกำเนิด
ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์
ผอ.สํานักบริหารทรัพย์สิน กาญจนบุรีและบุรีรัมย์
อาจารย์วุฒิชัย วัยวุฒิ
อาจารย์วุฒิชัย วัยวุฒิ
ผอ.สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร
ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร
ผอ.สำนักวิชาการ
อาจารย์พิมพ์ คงขาว
อาจารย์พิมพ์ คงขาว
ผอ.สำนักกิจการนิสิต