ผู้ช่วยอธิการบดี
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
รศ.ดร. จิรศักดิ์ จิยะจันทน์
อธิการบดี

อธิการบดี

คุณวุฒิการศึกษา

 • ปริญญาเอก Leadership and Human Behavior, Aliance International University, U.S.A
 • ปริญญาโท Marketing, Oklahoma City University, U.S.A
 • ปริญญาตรี Civil Engineering, University of Phillipines

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการสภา / อธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ประธานบริษัท และกรรมการ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
 • ประธาน และกรรมการ บริษัท ริชเรสเตอร์รอง จำกัด
 • ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ผู้ช่วยอธิการบดี

อาจารย์นุจรินทร์ ลภัณฑกุล

การศึกษา
 • ปริญญาโท พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต การพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ผศ.ดาวรุ่งรตา วงษ์ไกร

การศึกษา
 • ปริญญาโท M.B.A General Management มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์

การศึกษา
 • ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยทักษิณ