สำนักวิชาการ

สำนักวิชาการ

   สำนักวิชาการ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน มีฐานะเป็นสำนักตามโครงสร้างบริหารของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2538 เดิมมหาวิทยาลัยชื่อ มหาวิทยาลัยณิวัฒนา ก่อตั้งขึ้นในวันอันเป็นมงคลฤกษ์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2538 ในวาระสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ
      มหาวิทยาลัยได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา จวบจนวันที่ 16 สิงหาคม2547 จึงได้เปลี่ยนใช้ชื่อ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการที่เข้มเเข็งและมีคุณภาพ มีศักยภาพในการประสานงานวิชาการ และบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

    มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด

พันธกิจ

   ประสานงานด้านวิชาการกับองค์กรภายนอก และประสานงานด้านวิชาการกับคณะ/สาขา และหน่วยงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา รวมถึงการจัดตารางสอนและกลุ่มการเรียน การจัดและดูแลการใช้ห้องเรียนการจัดสอบ การอบรมและพัฒนาด้านการเรียนการสอน งานวิชาการ การประเมินผลการสอน ตลอดจนระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมสำนักวิชาการ

อ่านต่อ >>>   กิจกรรมถวายพวงมาลาวันมหิดล ประจำปี 2563

อ่านต่อ >>> การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15

อ่านต่อ >>> เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติไทย
อ่านต่อ >>>  ฉลองวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี
อ่านต่อ >>>   เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ >>> กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

อ่านต่อไป >>>  ปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรผ่านระบบเครือข่าย

อ่านต่อ >>>   ปฐมนิเทศนิสิตพยาบาลศาสตร์วัชรพล

อ่านต่อ >>>  นำของบริจาคและเงินทำบุญไปมอบให้วัดพระบาทน้ำพุ

อ่านต่อ >>>  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 14

อ่านต่อ >>>   "แนะแนวการขอตำแหน่งทางวิชาการคณะทันตแพทยศาสตร์" 17 มิถุนายน 2562
อ่านต่อ >>>    การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการวิชาการ  รุ่นที่ 2
โครงสร้างการบริหาร
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
Edit Page