สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

ตามที่กฎหมายกำหนดให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ระบบประกันคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือในการรักษาคุณภาพของการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้สนองนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดตั้งสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น มีผู้อำนวยการสำนักทำหน้าที่รับผิดชอบและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ทำหน้าที่เตรียมความพร้อมและให้ความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งกรรมการอีกหลายคณะ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในด้านประกันคุณภาพ
+ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

» ตารางตรวจประเมิน ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562
» “สมศ.” ประกาศหยุดประเมินรอบ 4 หลัง “ศธ.” สั่งเบรก
» ประกาศศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เรื่อง แนวทางการอ้างอิงกลุ่มคุณภาพของบทความในวารสารของศูนย์ TCI 
» การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้บูรณาการเครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษาและเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง 
» "ขับเคลื่อนยุทธศาสตรเ์ชิงพื้ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ เพื่ออุดมศึกษาไทย" เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง (ผศ.ดร.ประเสิรฐ์ คัธมานนท์) 
» โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่” 
» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561
» ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
» หนังสือ ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
» กกอ.แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ 
» มาตรฐานการอุดมศึกษา (ราชกิจจา) 
» คู่มือการเตรียมความพร้อมการรับรองวิทยฐานะ (ม.เวสเทิร์น) 
» กฎกระทรวง-การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Accreditation 2015 
» นโยบาย หลักการ หลักเกณฑ์ของะบบการรับรองวิทยฐานะสถาบัน Accreditation-Policies 
» คู่มือรับรองวิทยฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน Accreditation Guide for Committee 2015 
» ประกาศจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คำถามที่พบบ่อย
ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/62 อ่านต่อ»
ประชุมสำนักฯ อ่านต่อ»
ประชุมอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/62 อ่านต่อ»
สมศ ก้าวสู่ปีที่ 19 อ่านต่อ»
ประเมินวิทยฐานะ อ่านต่อ»
การเตรียมความพร้อมวิทยฐานะ อ่านต่อ»
C-IQA ครั้งที่ 2/2561 อ่านต่อ»
การตรวจไขมันในเลือดฯ อ่านต่อ»
เกร็ดความรู้วงจรการบริหารงานคุณภาพ
PDCA  คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย่อมาจาก 4 คำ ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act (การดำเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่องนับตั้งแต่กิจกรรมส่วนตัว เช่น การปรุงอาหาร การเดินทางไปทำงานในแต่ละวัน การตั้งเป้าหมายชีวิต และการดำเนินงานในระดับบริษัท ซึ่งรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีดังนี้
P = Plan (ขั้นตอนการวางแผน)
    การวางแผนประมวลข้อมูลสำคัญต่างๆ เพื่อให้เราบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้ 
A = Action (ขั้นตอนการดำเนินงานให้เหมาะสม)
    การตรวจสอบวิเคราะห์ประสิธิภาพการทำงานและตรวจสอบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
mobile
D = Do (ขั้นตอนการปฏิบัติ)
    การลงมือทำตามแผนที่วางเอาไว้อย่างมีระบบและต่อเนื่อง  
        
C = Check (ขั้นตอนการตรวจสอบ)
    การหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาเพื่อนำมาวางแผนใหม่เพื่อให้ได้ตรงตามเป้าหมายและคุณภาพงานที่วางไว้
        
ทุกอย่างปรับปรุงได้....ด้วย P-D-C-A

ระบบเครือข่าย

cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
Edit Page