สำนักวิจัยและบริการวิชาการ
งานประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16
เรื่อง “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 
วันเสาร์ที่ 6 และวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(WebEx Meeting)
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลาลกูกา จังหวัดปทุมธานี
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10/2562
ประชุมพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2563 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 3 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 
Download

วารสารวิจัยปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561 
Download

กิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

พิธีการลงนาม MOU ระหว่างสถาบัน
เครือข่ายประชาชื่น
 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 15 อ่านต่อ>>>
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ปีการศึกษา 2561/2 อ่านต่อ>>>
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติครั้งที่ 14 อ่านต่อ>>>
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
cta-logo
Edit Page